”Trots hög materiell standard ökar stressen i samhället”

Mar 24
2010

Jag sitter här framför datorn och försöker göra klart en uppgift i min lärarutbildning när jag plötsligt läser något om waldorfpedagogiken som får mig att sammanlänka det med dagens syn på samhället och även Earth Hour, som i övrigt infinner sig på lördag. I ”Boken om pedagogerna” kan man i ett kapitel läsa om Rudolf Steiner – waldorfskolans grundare, och där står följande:

”Trots hög materiell standard ökar stressen i samhället. Vårt sätt att koppla av har förändrats och vi sitter allt mer framför TV:n. Av den egna inre aktiviteten, den som hittills har drivit människor att agera i stället för att re-agera, de egna tankarna, och i förlängningen de egna handlingarna som uppstår ur de egna tankarna, blir det allt mindre” (Forsell, 2005, s. 146-147).

Jag har själv valt att delta i Earth Hour på lördag men fann mig grunda över vad sjutton jag och mina vänner skulle göra i mörkret med alla tända ljus? Har vi blivit så beroende av tekniken att vi näst intill får panik när den försvinner en timme?

Något som jag också funderar kring är kommentaren ”trots hög materiell standard ökar stressen i samhället”. Varför har det blivit en sådan stress att gå i skolan? Genom nytt materiell (exempelvis Internet) har relationen mellan lärare och elev blivit annorlunda. Förr var läraren en auktoritet som beordrade medan läraren idag i stället försöker styra och finnas till hands. Elevens uppgift idag är att själv kunna finna fakta. Detta ser jag absolut inte som något negativt men mer ansvar har lagts på eleverna och jag funderar på om det läggs för mycket ansvar? Naturligtvis förstår jag att det är bra för eleverna att kunna analysera, planera och kunna beordra sig själva att ta itu med saker och ting, men jag minns själv hur stressamt jag hade det under gymnasiet. Jag tycker inte att tonåringar ska behöva uppleva stress på det sättet som dagens samhälle infört.

Fällor med Internet

Feb 03
2010

På grund av kommentarer vad gäller mitt förra inlägg vill jag nu ta upp att det är nödvändigt, och framför allt viktigt, att lärare också tidigt förklarar de olika fällor som finns med Internet. I tidigare inlägg har fokus legat på tanken att föra in digitala redskap i undervisningen samt tankar kring varför så få lärare faktiskt använder sig av tekniken i klassrummet idag.  Vi har blivit ett samhälle som är beroende av tekniken och jag tycker att elever tidigt ska få lära sig de grundläggande kunskaper som behövs för att de senare klara sig i samhället. Även lärare har nytta av att föra in digitala redskap – som hjälpmedel i sin undervisning, för dokumentation och för att hänga med i utvecklingen. Om digitala redskap gör lärares undervisning ”optimal” är dock en fråga i sig att tänka på. Men tillbaka till fällorna med Internet.

En av de fällor jag kan tänka mig med Internet är mobbning. Som tidigare sagt utvecklas tekniken hela tiden och den börjar nå yngre åldrar. Flera elever använder sig idag av Internet och detta kan bidra till att en elev som är mobbad under skoltid även kan fortsätta bli mobbad hemma. Med andra ord finns det såklart för- och nackdelar med allting, och Internet är inget undantag. Hur ska vi, som pedagoger, försöka förhindra att dessa situationer uppstår?

Vad behöver eleverna kunna imorgon?

Jan 31
2010

Jag har under förmiddagen suttit och kikat igenom ”På spaning efter Teknisk bildning” (2009) av Åke Ingerman, Karin Wagner och Ann-Sofie Axelsson. I kapitlet ”Kunskaper, engagemang och handling” för de fram att en teknikutbildning för alla i grundskolan ger möjlighet för eleverna att utveckla en teknisk kunskapspotential som de sedan också kan ha nytta av utanför skolan.

Nedanstående länk för fram frågan ”Vad behöver eleverna kunna imorgon? Faktakunskaper? Eller…
– Bedöma, skapa, förstå, kommunicera, reflektera, producera, relatera, kritiskt granska, analysera och samarbeta.”

Trots att många lärare är medvetna om den ständiga utvecklingen inom det digitala har det ändå visat sig att vissa lärare endast använder sig av datorn en eller två gånger per termin. Mer skrämmande är att 19 % av alla lärare aldrig använder sig av datorn i undervisningen.

http://www.youtube.com/watch?v=uzAQDljrifo

Blir dessa lärares undervisning ”optimal”? Får eleverna verkligen lära sig det de behöver inför fortsatta studier eller kommer de att halka efter?

Hur kan den digitala kompetensen användas i skolan?

Jan 28
2010

Som sagts tidigare lever vi idag i ett IKT-samhälle och jag ser det som en självklarhet att skolan bör lägga större vikt vid det digitala i undervisningen. Digitala redskap bör introduceras redan i förskolan men eftersom min utbildning sträcker sig från förskoleklass till tredjeklass så kan jag bara reflektera över hur det digitala kan framföras i skolan. Eftersom statistiken visar att datorn används 12,7 tim/vecka hemma men endast 1,2 tim/vecka i skolan (kolla tidigare inlägg) känns det uppenbart att datorn är ett effektivt redskap att använda sig av då barnen redan är bekanta med detta. Skolan ska lära ut de grundläggande kunskaper som behövs inom datorkunskap, men på en nivå som passar elevernas ålder. Under min praktik i en andraklass kommer det ofta upp samtal om datorspel och jag tror att lärorika datorspel skulle kunna vara något som uppskattas. Enligt Hirtz och Harper (2008) är datorspel ett motiverande och roligt sätt att lära sig på. Via datorn kan barnen även komma i kontakt med människor från andra länder och på så sätt få ett kulturellt utbyte.

Part 4 http://www.col.org/resources/crsMaterials/Pages/edDigitalWorld.aspx

Datorn är också ett digitalt redskap för lärare då de kan föra dokumentationer och skriva informationsblad angående veckans händelser i skolan, som ges ut till föräldrarna. Information brukar också finnas att hitta på skolans hemsida som är öppen för allmänheten.

Jag tror att man som lärare kan uppnå hög standard på sin undervisning om man använder teknologin som hjälpmedel. För mig är det en självklarhet att använda digitala redskap i mitt framtida yrke som lärare men det är samtidigt förståligt att det inte är så lätt för de lärare som jobbat länge att ta till sig tekniken och dess fördelar. Man måste dock kunna hitta balansen vad gäller det digitala i undervisningen så att man kombinerar detta med den traditionella undervisningen på ett optimalt sätt.

Tankar kring pedagogisk digital kompetens

Jan 26
2010

I år fyller jag 21 år och jag tillhör den generation som vuxit upp med Internet, mobil, digitalkamera etc. Vid 13 års ålder började jag använda mig av hemsidor och chatta med kompisar. Det var kring den åldern jag också införskaffade mig min första mobiltelefon. För mina föräldrar var allt detta nytt och det blev jag, som tonåring, som fick visa och förklara den nya tekniken för dem. Idag kretsar allt utifrån det digitala och vi lever i ett samhälle där mycket bygger på IKT (informations- och kommunikationsteknik). Idag när man köper en mobil handlar det inte bara om att kunna prata i den och skicka sms, idag vill man gärna ha det senaste i den – dvs. Internet, hög megapixelkamera, GPS, spel, MMS, mp3 etc. Tekniken utvecklas hela tiden och den börjar nå yngre åldrar. Vi har blivit ett samhälle som är beroende av tekniken och alla dess fördelar men ändå verkar inte fördelarna synas i klassrummet om man tittar på statistiken.

http://www.youtube.com/watch?v=zXrVCeK_OHs

I länken ovan, som är från 2009, framkommer det att 20 % av alla treåringar idag använder sig av Internet och 50 % av alla femåringar. Hemma används datorn i snitt 12,7 tim/vecka men trots detta används bara tillgängligheten till datorerna i skolan 1,2 tim/vecka. Vad kan detta bero på? Enligt nedanstående länk, som är från 2008, pekar man på att det är för få/gamla datorer, brist på kunskap och obefintlig IKT-undervisning i lärarutbildningen. Mer än en fjärdedel av eleverna tycker att lärarna inte har tillräckliga IT-kunskaper. Skolan måste ändra förhållningssätt och detta står redan i styrdokumenten:

  • Eleven ska kunna använda IT för kunskapssökande och lärande
  • Eleven ska få använda olika arbetsformer

”Med IKT kan flera sinnen stimuleras och det ökar elevernas chanser att hänga med.”

 http://www.youtube.com/watch?v=uzAQDljrifo

UNESCO menar att lärare måste vara beredda att ge studenter de fördelar som tekniken kan medföra. Ny teknik kräver nya lärarroller, ny pedagogik och nya metoder för lärare. Det är viktigt att lärare skaffar sig förståelse inom IKT och exempelvis kan utbildningsprogram som förbättrar elevers inlärningsförmåga eller ökar möjligheterna för dem att inskaffa tekniska färdigheter.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf

Hej!

Jan 21
2010

Hej! Jag heter Madelene är lärarstudent  på Högskolan i Skövde med inriktning på yngre åldrar, klass F-3. Vi har just påbörjat vår andra termin där bloggen är skapad som en del i utbildningen för att reflektera över begreppet ”Pedagogisk digital kompetens” (PDK) utifrån UNESCO’s formulering – ICT competency standards for teachers och annan litteratur. Vi får väl se vad jag kommer fram till!

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Pages List

General info about this blog...

Hoppa till verktygsfältet